Hírlevelével kapcsolatos adatkezelésről

quantille Pro Kft., (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a quantille.hu honlap üzemeltetője, elektronikus hírlevél útján is kapcsolatot tart ügyfeleivel, a szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel, és e hírlevelek útján nyújt tájékoztatást a szolgáltatásairól.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő adatkezelési elveit, és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról, továbbá, hogy az érintettek már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatással összefüggésben adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023. március 1. napjától hatályos.

A személyes adatok kezelője: quantille Pro Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18.)

Az Adatkezelő képviselője: dr. Andrejka Zoltán ügyvezető

Az Adatkezelő elérhetőségei:

A személyes adatok kezelésének célja: rendszeres információ biztosítása az érintetteknek a quantille.hu híreiről, szolgáltatásairól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Hírlevelünkre a quantille.hu honlapon iratkozhat fel, így adhatja meg adatkezelési hozzájárulását.

A kezelt személyes adatok köre: a feliratkozó érintett családi és keresztneve, valamint e-mail címe. Az e-mail cím a kapcsolattartáshoz, míg az érintett nevének kezelése az érintett azonosításához szükséges.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag az Adatkezelők erre kijelölt munkatársai és tanácsadói, valamint az adatfeldolgozó ismerheti meg.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, a következők szerint:

  • az adatfeldolgozó neve: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország)
  • az adatfeldolgozói feladat leírása: hírlevél-szoftver rendelkezésre bocsátása és tárhely biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve leiratkozásig kezeli. A hírlevélben küldött linkre kattintva, vagy a fenti e-mail címre küldött levél útján az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben a kezelt adatokat 72 órán belül töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást hírlevél formájában a quantille.hu híreiről, szolgáltatásairól.

Az érintett jogai: az érintett személy

  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti azok helyesbítését,
  3. kérelmezheti azok törlését,
  4. visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
  5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
  6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat .xlsx formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk

  • Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Szervereinket, számítógépes hálózatainkat tűzfallal, vírusvédelemmel látjuk el.
  • Az adatkezelés során a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, és nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, vagy profilalkotásra.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2023.02.14.

quantille Pro Kft.
Adatkezelő